עורך דין משפחה וירושות בנהריה

עורך דין לענייני צוואות בנהריה

כתובת: לוחמי הגטאות 18, נהריה, 2244730
טלפון: 050-7118243 
עורך דין לענייני צוואות בנהריה ◄ ערן דוידי הנו עורך דין, נוטריון ומגשר לענייני משפחה, גירושין ירושות וצוואות, מעניק ייצוג משפטי איכותי, מקצועי ועם יחס אישי וצמוד לכל לקוח בתחום מזה 18 שנים. מייצג בתיקים מורכבים מאד וגם קלים, ביניהם תיקים רבים של בעלי ממון רב מהעשירון העליון, בעלי חברות, אנשי הייטק, אנשי עסקים, רופאים ואנשי אקדמיה. התקשרו עכשיו לעורך דין לענייני צוואות בנהריה ☎️ למס' טל': 050-7118243.

בצוואה הנערכת בפני נוטריון, (אחת מהאופציות לצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 לחוק הירושה) יש להחיל את תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977 המחייבת את הנוטריון, במקרים בהם מדובר במצווה המאושפז בביה"ח או מרותק למיטתו לקבל תעודה רפואית אשר יש בה לתמוך בגמירות דעתו של המצווה, זאת לפני עשיית הצוואה על מנת להבטיח את חופש רצונו. מטרה זו מחייבת לתת פרשנות מרחיבה למונח "מאושפז בבית חולים", שבהוראת החוק. כמו כן, באשר למונח "מרותק למיטתו" הרחיבה הפסיקה מושג זה וכללה גם אדם אשר קשה לו להתנייד, אדם מבוגר אשר מחמת גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו ולפיכך אף במקרים כאלה יש צורך בקבלת תעודה רפואית בטרם עריכת צוואה. בהעדר תעודה רפואית במקרים הנ"ל, נופל פגם באישור הנוטריוני של הצוואה, ופגם זה מעביר את הנטל על המבקש לקיים הצוואה, ועליו להוכיח את גמירות דעתו של המנוח בעת שחתם על הצוואה. הנטל שעל כתפי המבקש לבטל צוואה אשר נערכה בפני נוטריון הוא נטל מוגבר. שכן, בהתאם לחוק הנוטריונים, ככל שאישור הנוטריון על עריכת צוואה בפניו עומד בתנאים הקבועים בחוק הנוטריונים ותקנותיו, הרי שהוא יהווה ראיה מספקת בהליך משפטי לכשרות הפעולה ולאישור עצמו בלא צורך בכל ראיה נוספת שהיא. כאשר מדובר בצוואה אשר אין בה פגם צורני, על המתנגד לקיום הצוואה רובץ נטל השכנוע להוכיח, במאזן ההסתברויות, כי הצוואה נעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת. אשר לתוכנן של הראיות בדבר השפעה בלתי הוגנת, הרי שמדובר בדרך כלל בראיות נסיבתיות, ומדובר, בין השאר, בראיות נסיבתיות בדבר מצבו הגופני או הנפשי של המצווה בתקופה בה נערכה הצוואה, בדבר מידת התלות שלו בזולת, בדבר קשריו עם אנשים אחרים, בדבר אופי יחסיו עם הנהנה על-פי הצוואה או בדבר מידת המעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה. ראיות נסיבתיות מהן עולה מסקנה מבוססת וממשית להשפעה בלתי הוגנת עשויות להספיק לצורך הרמת הנטל הרובץ על המתנגד לקיום הצוואה ואין הכרח בראיות ישירות לעניין זה. בבוא ביהמ"ש לבחון תוקפה של צוואה, אין זה מתפקידו לשפוט מוסרית את המצווה ולהעמיד תחת שבט ביקורתו את שיקול הדעת שלו עת בחר להנחיל רכושו כך או אחרת. תפקידו של ביהמ"ש, בכגון דא, הוא לבחון האם הצוואה משקפת ומבטאת את רצונו האמיתי של המצווה והאם היה רצונו חופשי ומלא, כשהוא נקי מלחצים ומהשפעות של מאן דהוא. כאשר צוואה נוטריונית נערכת על ידי נוטריון שהינו מקצועי ועם ניסיון של שנים רבות, לא יהיה כל פגם פורמלי בצוואה שיטיל ספק בכשירותה המשפטית וחזקה על הצוואה הנוטריונית שזו צוואת אמת של המצווה. במצב דברים שבו יש מתנגדים לצוואה לאחר פטירתו של המצווה, יוטל על המתנגדים במסגרת ההליכים המשפטיים, בבית המשפט לענייני משפחה, נטל השכנוע להוכיח התקיימות הפגם הנטען בהתנגדותם לכשירות הצוואה הנובעת לדוגמא מעילת השפעה בלתי הוגנת על המצווה. כמו כן, על המתנגדים יוטל נטל הבאת הראיות להוכחת עילת התנגדותם. בהתאם לפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, ההשפעה הבלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה. קיומה של השפעה בלתי הוגנת שוללת למעשה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה של הצוואה, לא מהווה ביטוי לרצונו של המנוח, אלא לרצונו של המשפיע. מעבר להוכחת קיומה של השפעה ברמה העובדתית, על ביהמ"ש להשתכנע מנסיבותיה של אותה השפעה בקיומו של מרכיב בלתי הוגן שיש בה וכי הצוואה הייתה פועל יוצא של אותו מרכיב. יחד עם זאת נוטריון יבהיר ככל שיוזמן למתן עדות במסגרת הליכים משפטיים להתנגדות הצוואה בבית המשפט כי, חשש לקיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת והעלאת סברות וחשדות בעלמא תוך הסתמכות על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, אין בהם כדי להביא לבטלותה של הצוואה מטעם זה. בהתקיים המאפיינים של המבחנים הידועים בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה, לבחינת השפעה בלתי הוגנת על מצווה בעת עריכת צוואתו, ( שהינם: מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, קשרי המצווה עם אחרים ונסיבות עריכת הצוואה ), יחד עם זאת, לצורך הכרה בקיומה של השפעה בלתי הוגנת אין הכרח כי יתקיימו כל המבחנים שפורטו לעיל. למעשה, די בקיומם של חלק מהמבחנים האמורים כדי להצביע על קיומה של השפעה כאמור ובמקביל רשאי ביהמ"ש לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו. לעיתים "חוטים שונים" של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים קיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת העולה כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה. כמו כן, נוטריון יבהיר בעת מתן עדותו, בבית המשפט לענייני משפחה, בהיותו בעל התפקיד שערך את הצוואה הנוטריונית למצווה, כי יישום מבחני העזר יובילו למסקנה כי יש מצבים שבהם טענה בדבר השפעה בלתי הוגנת הינה ספקולטיבית ומתבססת על הערכות של המתנגדים והעדים מטעמם. וזאת כאשר לא הונחה בפני בית המשפט, תשתית ראייתית במידה הנדרשת להוכחת השפעה בלתי הוגנת או להקמתה של החזקה להשפעה כאמור. יחד עם זאת במצב דברים שבו, ניתן ללמוד ממכלול הראיות שהונחו בפני ביהמ"ש שהצוואה משקפת את רצונו האמיתי והבלתי תלוי של המנוח ולא נמצא שתוכנה או נסיבות עריכתה מלמדים על השפעה בלתי הוגנת של מי מהמתנגדים עליו, יקבע בית המשפט כי, הצוואה הנוטריונית כשירה ומהווה את רצונו של המצווה. נוטריון יוסיף ויבהיר בעת מתן עדותו, וזאת במצב דברים שבו, במועד עריכת הצוואה, היה המנוח עצמאי ולא נזקק לסיוע הזולת מבחינה שכלית הכרתית. ולרבות לא הייתה כל תלות של המנוח - המצווה, לא בנהנים בצוואה ולא באחרים. ( משמעות התלות בכך –שהתלות שללה את רצונו החופשי של המצווה ). חיזוק לשלילת "התלות תהא כאשר המצווה לא היה מבודד וקיים קשרים עם אנשים רבים מעבר לנהנים, ולרבות כאשר לא הונחה כל תשתית ראייתית שהיא להוכחת טענה למעורבותם של הנהנים מהצוואה, בניסוח הוראה מהוראות הצוואה או בעריכתה.
פעילויות
עורך הדין והנוטריון ערן דוידי, יעניק לכם שירות משפטי, איכותי, אישי, מקצועי, מיומן ואמין.
שעות פעילות
שעות פתיחה ופעילות המשרד: בימים א', ב', ג', ד', ה' בשעות 08:00 - 20:00 ביום ו' בשעות 08:00 - 16:00 בתאום מראש