גילוי הברחת כספים בתביעות בין בני זוג, באמצעות צו להסרת חיסיון מצד שלישי:

א. בתביעות לאיזון משאבים בין בני זוג המתנהלות בערכאות המשפטיות, התכלית היא שקיפות וגילוי מלא במתן מידע ומסמכים לבית המשפט ולצד שכנגד אודות הכנסות, כספים, נכסים וזכויות מכל סוג שהוא אשר נצברו על שם מי מהצדדים בתקופת נישואיהם. עם זאת, כאשר אין שיתוף פעולה מטעם מי מהצדדים למסירת המידע או בהיעדר גילוי מלא, גישת בתי המשפט בתביעות אלו בין בני זוג הינה, במתן "צו להסרת חיסיון" לקבלת המידע המבוקש.

 

ב. יחד עם זאת, על מנת להגיע לחקר האמת הכלכלית אשר יאפשר עריכת הסדר איזון משאבים הוגן אודות נכסים ורכוש אשר צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים, בסמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה להורות על מתן צו "להסרת חיסיון" לקבלת מידע ומסמכים המצויים אצל צד שלישי גם כאשר עלולה להיפגע פרטיותו.

 

ג. ככל שאין דרך אחרת להשגת והצגת המסמכים והמידע בפני בית המשפט, כך גוברת הנטייה למתן הצו לקבלת המידע מהצד השלישי, אשר יאפשר לקיים משפט אמת, תוך חשיפת מלוא הנתונים הרלבנטיים ההכרחיים למתן הכרעה שיפוטית, וכן ימנע עיוות דין.


ד. יצוין כי החיסיון החל על מסירת מידע של צד ג' על ידי בנק הינו חיסיון יחסי ואינו חיסיון מוחלט. לבתי המשפט בכלל ולבית המשפט לענייני משפחה בפרט, סמכות ליתן צו לצד ג' למסור המידע כאמור.

 

ה. כמו כן, בזיקה למתן צו להסרת חיסיון בנקאי, בענייני משפחה הוסיפה וקבעה הפסיקה לא רק את החשיבות בעשיית הצדק כאינטרס המצדיק התגברות על החיסיון, אלא גם את תרומת המידע החסוי לגילוי האמת וחשיבות מיצוי הדין. על כן נקבע בפסיקה, כי לבית המשפט זכות מוכרת לצוות על המצאת מסמכים בנקאיים חרף החובה לשמור על סודיותם.

 

ו. בנוסף לפסיקה המאפשרת הסרת חיסיון בנקאי מצטרפות הוראות סעיפים 6(ג) ו-11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, כמקור מסמיך נוסף למתן צווים שיאפשרו קבלת מידע אודות נכסים וזכויות הצדדים, כדי לסייע לצדדים ולבית המשפט לערוך את הסדר איזון המשאבים.

 

ז. השאיפה לאיתורם וחשיפתם של כלל נכסי בני הזוג, מהווה על פני הדברים גורם עיקרי חיוני והכרחי להגשמת ולביצוע כוונתו ותכליתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג. לשם השגת מטרה זו יש לנקוט בשקיפות מרבית, ובהרחבה מרבית של אמצעי השגת הגילוי. אינטרס חקר האמת וקבלת המידע גובר על אינטרס ההגנה על הפרטיות של הצד השלישי.


דוידי ערן, עו"ד ומגשר